Ochrana dat

Dovolujeme si Vás informovat, že dne 25. 5. 2018 nastává účinnost Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budeme chránit jako dosud, avšak s účinností GDPR máte nová práva – právo na námitky proti zpracování, právo na výmaz („právo být zapomenut“) a právo na přenositelnost. Veškeré informace o zpracování souvisejícím s provozem e-shopu Termoprodukt, vysvětlení práv a možností, jak je uplatnit naleznete na www.termoprodukt.cz.

V návaznosti na novou právní úpravu jsme rovněž jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož lze kontaktovat e-mailem na adrese agata@termoprodukt.com.pl nebo dopisem na adrese Termoproduk ul.Tkacka 17, 58-124 Bielawa. Případné dotazy týkající se ochrany osobních údajů můžete směřovat na tyto uvedené kontakty.

Prostudujte si pečlivě dokument „Ochrana dat“, ve kterém je vysvětlen způsob, jakým je docíleno účelů prováděného zpracování. V případě, že požadujete ukončení zpracování Vašich osobních údajů, prosím oznamte nám to žádostí na adrese agata@termoprodukt.com.pl nebo použijte formulář na http://shop.termoprodukt.cz/index.php?route=gdpr/regulation


I. Úvod

Účelem tohoto dokumentu Ochrana osobních údajů v e-shopu Termoprodukt (dále jen „zásady“) je podrobné vysvětlení podmínek zpracování osobních údajů, k němuž dochází ze strany PPHU Termoprodukt (dále jen „správce“), při provozování e-shopu Termoprodukt umístěného na stránkách www.termoprodukt.cz (dále jen „e-shop“). Správce určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů v e-shopu.

Při provozování e-shopu jsou zpracovávány osobní údaje zákazníka, který je fyzickou osobou a který provede v e-shopu nákup či rezervaci zboží (dále také jen „zákazník“ či „subjekt“). Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu; osobním údajem je například jméno, příjmení, e-mail, mobilní telefon; osobním údajem může ve spojení s dalším osobním údajem být i údaj o nákupní preferenci (společně dále jen „osobní údaj“ či „údaj“).

Osobní údaje subjektu jsou zpracovávány v souladu s těmito zásadami. Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací prováděná s osobními údaji automatizovaně nebo manuálně, prostředky výpočetní techniky i jinými prostředky, a to zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, uchovávání, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace (dále jen „zpracování“).

Subjekt je povinen si tyto zásady pečlivě prostudovat dříve, než provede nákup či rezervaci zboží v e-shopu (nákup a rezervace společně dále také jen „transakce“) či než udělí souhlas. V případě, že subjekt kterémukoliv bodu nebo podmínce dle těchto zásad nerozumí, může se obrátit na správce na kontaktech uvedených níže.

K ochraně poskytnutých osobních údajů přistupuje správce s vysokou pečlivostí. Osobní údaje jsou správcem zpracovávány transparentně a v souladu s příslušnou účinnou právní úpravou.

Správce zásadně shromažďuje jen ty osobní údaje, které skutečně potřebuje ke stanovenému účelu. Správce vše činí tak, aby průběžně hodnotil zpracování, ať již z hlediska náležitého zabezpečení, minimalizace osobních údajů, tak i z hlediska transparentnosti, korektnosti a zákonnosti.  Správce dodržuje zásadu odpovědnosti, integrity, důvěrnosti, přesnosti a omezení uložení.

Tyto zásady jsou platné a účinné od 24.05.2018. Správce je oprávněn v případě potřeby zásady změnit, avšak toto nemá dopad na podmínky již odsouhlaseného zpracování. 

II. Kontaktní údaje správce

Kontaktní údaje správce jsou následující:

agata@termoprodukt.com.pl

ul.Tkacka 17, 58-124 Bielawa

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou následující:

agata@termoprodukt.com.pl

ul.Tkacka 17, 58-124 Bielawa

III. Zpracovávané osobní údaje

1.Nákup zboží

Za účelem přijetí objednávky, uzavření a plnění kupní smlouvy se zákazníkem správce zpracovává osobní údaje zákazníka v následujícím rozsahu:

jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa zákazníka;

údaje o objednaném zboží (druh, množství, cena);

údaj o zvolené platební metodě;

údaj o zvoleném způsobu dodání zboží;

fakturační adresa (ulice, číslo popisné, město PSČ);

dodací adresa, pokud je zboží zasíláno na adresu určenou zákazníkem a tato adresa se liší od fakturační adresy;

údaj o firmě, IČ a DIČ, pokud ho zákazník uvede;

případná poznámka k objednávce, pokud ji zákazník uvede;

údaj o komunikaci mezi správcem a zákazníkem související s nákupem.

Poskytnutí a zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro naplnění výše uvedeného účelu.

Zpracování osobních údajů je současně nutné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy a pro plnění smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a správcem, pro plnění povinností správce vyplývajících z právních předpisů, ochranu spotřebitele, a rovněž pro ochranu oprávněných zájmů správce z důvodu prokázání souladu při kontrolách ze strany orgánů dozoru a pro obhajobu a výkon práv správce.

Údaje uvedené v tomto odstavci III.1. správce zpracovává po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy. Daňové doklady, které mohou obsahovat osobní údaje, se pak uchovávají po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

2.Reklamace a odstoupení od smlouvy

Za účelem vyřízení reklamace zákazníka správce zpracovává osobní údaje zákazníka v následujícím rozsahu:

jméno a příjmení zákazníka;

kontaktní údaje zákazníka (adresa bydliště, e-mailová adresa a/nebo telefonní číslo);

údaj o reklamovaném zboží, včetně pořizovací ceny zboží a data prodeje zboží;

údaj o důvodech reklamace a požadavku zákazníka na způsob vyřízení reklamace;

údaj o datu, kdy byla reklamace vyřízena, a o způsobu jejího vyřízení.

Pokud zákazník odstoupí od smlouvy uzavřené se správcem, správce za účelem vyřízení souvisejících úkonů zpracovává osobní údaje zákazníka v následujícím rozsahu:

jméno a příjmení zákazníka;

údaj o zboží, kterého se odstoupení týká, včetně pořizovací ceny zboží a data prodeje zboží;

údaj o způsobu vrácení peněz zákazníkovi.

Poskytnutí a zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro naplnění výše uvedených účelů. Zpracování osobních údajů je současně nutné pro plnění smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a správcem, pro plnění povinností správce vyplývajících z právních předpisů, pro ochranu oprávněných zájmů správce z důvodu prokázání souladu při kontrolách ze strany orgánů dozoru a pro obhajobu a výkon práv správce.

Poskytnutí osobních údajů je tak povinné a v případě neposkytnutí požadovaných údajů nemůže dojít k uplatnění práv zákazníka, která mu vznikla ze smlouvy uzavřené se správcem.

Údaje uvedené v tomto odstavci III.3. správce zpracovává po dobu 5 let od vyřízení reklamace či odstoupení od  smlouvy.

3.Marketing

Pokud zákazník udělí správci souhlas se zpracováním jeho osobních údajů pro marketingové účely, správce zákazníka oslovuje s nabídkami slev, výhod či jiných akcí a s informacemi o produktech a službách správce či jiných osob, přičemž tyto nabídky a informace jsou přizpůsobovány individuálním zájmům zákazníka. Toto oslovování je prováděno zejména formou zasílání profilovaných obchodních sdělení elektronickými prostředky (telefon, e-mailová adresa).

Osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány v rozsahu nezbytném ke splnění výše uvedeného účelu, a to v následujícím rozsahu:

údaje zjištěné na základě transakcí uskutečněných zákazníkem v e-shopu.

údaje o užívání stránek www.termoprodukt.cz;

údaje o on-line identifikátorech (např. IP adresa, MAC adresa, otisk zařízení či prohlížeče);

Právním základem zpracování je informovaný a dobrovolný souhlas zákazníka, který je udělován správci pro výše uvedený účel. Zákazník je oprávněn tento souhlas kdykoliv odvolat 

Zákazník není povinen osobní údaje správci pro tento účel poskytovat a udělovat souhlas. Pokud zákazník souhlas neudělí či udělený souhlas odvolá, nebude ze strany správce marketingově oslovován. Udělení souhlasu není nutné pro provedení transakce v e-shopu.

IV. Způsob zpracování, zpracovatelé a příjemci

Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaným i manuálním způsobem vlastními zaměstnanci správce nebo osobami v postavení zpracovatelů, které správce zpracováním osobních údajů pověřil a s nimiž uzavřel příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů (taková osoba dále jen „zpracovatel“). Zpracování bude prováděno rovněž prostředky výpočetní techniky.

Subjekt bere na vědomí, že správce využívá ke splnění daného účelu zpracovatele, kteří mají přístup k nezbytnému rozsahu osobních údajů subjektu pro splnění svého úkolu. Jedná se o zpracovatele zejména z následujících kategorií:

osoby provádějící účetnictví, audit, právní služby;

osoby poskytující IT služby;

osoby zabývající se marketingem;

osoby zabývající se zpracováním tištěných materiálů;

osoby zabývající se vývojem, prodejem a servisem lékárenských systémů;

osoby zabývající se vývojem a implementací podnikových systémů;

osoby zabývající se vývojem webových a mobilních aplikací;

osoby zabývající se on-line komunikací, včetně komunikace na sociálních sítích;

osoby zabývající se zjišťováním zákaznické spokojenosti.

Aktuální seznam příjemců, si lze vyžádat na kontaktech správce uvedených v čl. II  těchto zásad.

Osobní údaje mohou být rovněž poskytnuty orgánům veřejné moci oprávněným získávat osobní údaje dle příslušných právních předpisů. Zpracování osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro daný účel zpracování.

V. Uplatnění práv, odvolání souhlasu

Veškeré dotazy, poznámky či žádosti týkající se zpracování osobních údajů, a to včetně odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, může subjekt směřovat na kontakty správce uvedené v čl. II  těchto zásad.

O ukončení zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky může subjekt požádat též způsobem uvedeným v každém jednotlivém obchodním sdělení.

Odvolání souhlasu k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických kontaktů (telefon, e-mailová adresa) bude vyřízeno bez zbytečného prodlení, nejpozději do 7 kalendářních dní.